Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

Naše firma je postavena na znalostech a zkušenostech jednotlivých zaměstnanců, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti logistických a spedičních služeb. V minulosti naši zaměstnanci realizovali přepravy vojenské techniky. Mezi nejvýznamnější přepravy patří přepravy pro armády ČR a SK v rámci operací KFOR, SFOR a ISAF.

Dále jsme se podíleli na logistickém zabezpečení vojenských cvičení státu NATO na území Německa a ČR.

Přepravy realizujeme v systému all in – počínaje vyřízením potřebných povolení až po vlastní realizaci přepravy včetně zajištění eskort a ochrany zboží. Jsme proškoleni a vlastníme potřebné certifikáty pro vystavování dokumentů v rámci ADR, RID, IMO a DGR.

V naší společnosti pracují odborníci znalí problematiky vojenské techniky a obranného průmyslu, včetně znalostí problematiky exportních licencí a EUC. Máme potřebné znalosti a zkušenosti pro přepravu zboží biologického a radioaktivního materiálu.

Disponujeme kontakty na zahraniční ministerstva a odbory, která zajišťují tranzitní povolení pro zboží vojenského charakteru, policejní povolení, ohlášení a potřebné eskorty. Včetně přeletových a diplomatických povolení.

Our firm is built on the knowledge and experience of individual team members, who have longterm experience in the area of logistics and forwarding services. In the past, our employees have accomplished transport of all kinds of military equipment. Among our successes are significant missions for the armies of the Czech Republic and the Slovak Republic within the framework of KFOR, SFOR and ISAF operations.

Furthermore, we have participated in the logistical support of military exercises for NATO countries in the territory of Germany and the Czech Republic.

We implement transportation in the all-in system – starting with the handling of the necessary permits up to actual execution of the transport, including securing the escort and goods protection. (Physical security) We are trained in and hold the necessary certificates for issuing documents within the scope of ADR, RID, IMO, and DGR.

Our experts are knowledgeable in issues of military equipment and the defence industry, including knowledge of the issues of export licences and EUC. We have the knowledge and experience needed for transporting biological and radioactive material.

We fulfill contacts with foreign ministries and departments which secure transit permits for goods of a military nature, police permits, notifications, and the necessary escorts. Including overflight and diplomatic permits.