Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

Zajišťujeme přepravu malých i velkoobjemových zásilek prostřednictvím renomovaných leteckých společností.

V rámci letecké přepravy zajistíme:

• Vyzvednutí zásilky u zákazníka

• Dopravu na letiště

• Kompletní celní řízení

• Leteckou přepravu

• Dodání zboží až na místo určení – ,,door to door,,

• Organizace,,charterových letů,, – pronájem a organizaci celých letadel

• Zajištění servisu a handlingu na jednotlivých letištích

• Návrh nejvhodnějšího typu letadla pro danou přepravu a destinaci

Zajišťujeme přepravu jak běžného tak i nebezpečného nákladu dle DGR:

• Biologický materiál

• Radioaktivní materiál

• Vystavení potřebné dokumentace – IATA DGD

• Pojištění zásilek

Specializace na přepravu zboží vojenského charakteru:

• Zbraně a střelivo

• Nebezpečné zboží třídy 1

• Vojenská technika

• Produkty obranného průmyslu

We secure transport of small and large volume shipments via major airlines.

Within the scope of air transport, we secure:

• Pick-up of the shipment at the customer

• Transport to the airport

• Complete customs proceedings

• Air transport

• Delivery of the goods all the way to the destination — „door-to-door”

• Procure charter flights – lease and organisation of entire planes

• Securing of services and handling at individual airports

• Proposal of the most suitable type of aircraft for the transport and destination in question

We secure transport of regular and hazardous cargo pursuant to DGR:

• Biological material

• Radioactive material

• Issuing of the necessary documentation – IATA DGD

• Shipment insurance

Specialisation in transport of goods of a military nature:

• Weapons and ammunition

• Dangerous goods Class 1

• Military equipment and vehicles

• Defence industry products